عضویت در سایت

Maryam Sanoie


Curriculum Vitae

Heading:                                        JUN/14/2018

•    First Name: Maryam
•    Surname: Sanoie
•    Date of birth:18 st June 1985
•    Marital Status: Single
•    Address: Cellular and Molecular Endocrine Research Center, Research Institute for Endocrine Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran–Iran.
•    Office Phone: +98(21)22432500  (ext.236)
•    Fax: +98(21)22416264
•    Email address: msanoie28@gmail.com

Education:
MSc: Department of Biochemistry, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran (2014-2016).
MSc Thesis: Study of Association between Serum Thyroglobulin Iodine Content and Urinary Iodine Status in an Iranian Population
B. Sc: Department of Clinical laboratory, Zahedan University of Medical Sciences (2009-2010).
Associate's degree: Department of Clinical laboratory, Aja University of Medical Sciences, Tehran, (2004-2007).

Employment History:


1.    Position:     
      Employer:  Cellular and molecular research center, Research Institute for Endocrine Sciences,
      Shahid Beheshti University of Medical Sciences,
Date:         2012– now

2.    Position:    Quality Control & Laboratory Assistant
Employer:    Iranian Blood Transfusion 
Date:        2010- 2012

3.    Position:    Quality Control & Laboratory Assistant
Employer:    Mofid Hospital 
Date:        2009- 2010

4.    Position:    Quality Control & Laboratory Assistant
Employer:    Besat Hospital 
Date:        2007- 2008


International Congress &Symposium (Published Abstracts):


1.    Maryam Sanoie, Golbarg Kolahi, Monireh Movahedi, Mehdi Hedayati*, Tyhroglobulin: a replacement index for iodine deficiency assessment, 11th International Congress of Endocrine Disorders 2-4 Nov 2016 (Poster Presentation).
2.    Maryam Sanoie, Monireh Movahedi, Golbarg Kolahi, Mehdi Hedayati*, Thyroglobulin Iodine Content: Dose a valuable indicator for assessing iodine status in population?, 5th National & 1th International Congress on Novel & Innovative Lab Technologies 25-27 Oct 2017 (Oral Presentation).
3.    Maryam Sanoie, Monireh Movahedi, Mehdi Hedayati*, The Association between Serum Thyroglobulin and Urinary Iodine Concentration in an Iranian Population, 10 th International Congress of Laboratory and Clinic & 3 rd National Congress on Medical Basic Scienses and Knowledge-based Production 31 Jan- 2 Feb, 2018 (Oral Presentation).

 
Workshop, course, & symposium:

•    Author Workshop - Introduction to Scholarly Publishing, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran; Dec 2018.
•    Workshop of NMR and Spectral analysis Methods, Institute of Materials and Energy (MERC), Tehran, Iran; Dec 2018.
•    Workshop of scientific paper writing, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran; Feb 2018
•    Workshop of Statistical analysis of research data, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran; Feb 2018
•    Workshop of Scientific data analysis by SPSS software, Pasteur Institute, Tehran, Iran; Dec 2017.
•    Workshop of  primary research methodology, Research Institute of Endocrine Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran; Aug 2015.
•    Workshop of  Advanced research methodology, Research Institute of Endocrine Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran; Aug 2015.
•    
•    Workshop of Real Time PCR. Pasteur Institute, Tehran, Iran.


Computer Skills:

1.    Microsoft Office (Word, Excel, Access, PowerPoint)
2.    Citation Management software's such as End Not.
3.    Statistical Analysis software's such as SPSS, MedCalc.
4.    Lab software’s such as Gel Electrophoresis Analysis.


Laboratory experiences:

1.    DNA, RNA and Protein extraction, purification 
2.    PCR techniques (Real-Time PCR)
3.    Electrophoresis techniques (Protein, DNA)
4.    Immunoassay Techniques such as ELISA Assays
5.    ELISA Kit preparation


Patent

•    Development and Production of an ELISA Kit for Human Insulin Assay

طرحهای پژوهشی مصوب   در پژوهشکده علوم غدد درونریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی:

1.    بررسی تغییرات بیان و متیلاسیون ژن های P53 و PTEN در بافت چربی احشایی و زیرجلدی در افراد چاق و غیرچاق (کد 917)
2.    بررسی الگوی متیلاسیون DNA در نواحی CpG پروموتور ژن های RASSF1A، TSHR، NIS و TIMP-3 در سرطان پاپیلاری تیروئید (PTC) (کد 916)
3.    بررسی ارتباط محتوی یُد تیروگلوبولین(Tg) و وضعیت یُد ادراری در یک جمعیت ایرانی (کد 907)
4.    بررسی میزان بیان ژن امنتین در بافت چربی زیرجلدی و احشایی افراد چاق و غیر چاق (کد 939)
5.    بررسی میزان سطح سرمی امنتین در افراد چاق و غیر چاق
6.    گزارش بررسی پارامترهای بیوشیمیایی در طرح 20 ساله ی قند و لیپید تهران (کد 96017)
طرحهای در حال اجرا:
1.    بررسی پروفایل متابولومیک سرم در افراد مبتلا به سرطان پاپیلاری تیروئید، گواتر مولتی ندولار و افراد سالم با روش H-NMR: یک مطالعه ی آزمایشی (کد 97079)
2.    تشخیص سرطان تیروئید با استفاده از متابولومیک: یک مقاله مروری (کد 97075)