عضویت در سایت

جشنواره علمي فرهنگستان علوم پزشکي جمهوري اسلامي ايران

فرهنگستان علوم پزشکي جمهوري اسلامي ايران به منظور تشويق و ترغيب پژوهشگران و تکريم مقام والاي انديشمندان و نخبگان عرصه هاي مختلف علوم پزشکي جشنواره علمي برگزار مي نمايد. اين برنامه با ارزيابي   پژوهش هاي علوم زيستي و پزشکي کشور، پژوهشگران برگزيده در رشته هاي علوم پايه و علوم باليني، همچنين پژوهشگر جوان، پژوهشگر برتر و دانشمند برگزيده دهه اخير را با اهداء جوايز نقدي و ديپلم افتخار فرهنگستان مورد تشويق قرار مي دهد.

 

يکي از بخش  هاي عمده اين جوايز تحت عنوان «جايزه دکتر عزيزي» نام دارد. به عبارت ديگر مبلغ جايزه اي که در سال 1390 به عنوان دانشمند برگزيده فرهنگستان توسط رياست محترم جمهوري اسلامي ايران به دکتر فريدون عزيزي اعطا شد، توسط ايشان به فرهنگستان علوم پزشکي اهداء گرديد تا به صورت ساليانه براي تکريم و تقدير از دانشمند برتر حوزه علوم پزشکي دهه گذشته کشور در جشنواره علمي فرهنگستان استفاده شود.

 

بر اساس اين جستجو بيشترين امتيازات ده سال گذشته به دکتر پروين ميرميران، رييس مرکز تحقيقات تغذيه و اندوکرين پژوهشکده علوم غدد درون ريز و متابوليسم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي رتبه اول و دکتر نضال صراف زادگان، عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، به عنوان رتبه دوم، تعلق گرفت.

 

براي انتخاب دانشمند برتر علوم پزشکي دهه گذشته، ابتدا از طريق پايگاه اطلاعاتي ISI با استفاده از جستجو واژه Iran مقالات منتشر شده و در ده سال گذشته انتخاب شد. سپس نويسندگان آنها بر اساس شاخص H، تعداد مقالات و تعداد ارجاعات رتبه بندي شدند.

اخبار مرتبط