عضویت در سایت
 • عنوان برنامه:Metabolic Syndrome
 • نوع برنامه:اسلايد هاي پرفسور عزيزی
 • تاریخ شروع:
 • تاریخ پایان :
 • دبیربرنامه:Prof. Azizi
 • محل برگزاری:http://endocrine.ac.ir
 • پست الکترونیک:symposia@endocrine.ac.ir
 • نشانی اینترنتی:http://endocrine.ac.ir
اطلاعات
Thyroid Others
 • عنوان برنامه:Metabolic Syndrome
 • نوع برنامه:اسلايد هاي پرفسور عزيزی
 • تاریخ شروع:
 • تاریخ پایان :
 • دبیر برنامه:Prof. Azizi
 • محل برگزاری:http://endocrine.ac.ir
 • پست الکترونیک:symposia@endocrine.ac.ir
 • نشانی اینترنتی:http://endocrine.ac.ir