عضویت در سایت

ارتباط-حمایت-اجتماعی-با-کیفیت-زندگی-در-افراد-مبتلا-به-دیابت


حمایت اجتماعی به معنی امکاناتی است که دیگران برای فرد فراهم می کنند و سبب میشوند آن فرد باور کند که به عنوان عنصری ارزشمند و دارای شان، مقبول و مورد احترام و علاقه ی دیگران در داخل اجتماع است و در حین درماندگی و گرفتاری می تواند به مساعدت آنها امیدوار باشد. به مفهوم دیگر حمایت اجتماعی عبارتسـت از آرامش احساسـی و جسـمانی که خانواده، دوسـتان یا دهند. حمایـت اجتماعی یعنی دانسـتن این مطلب که بقیـه شـما را دوسـت دارد، برای شـما ارزش قائل اند و شـما بخشـی از جامعه هستید و آنها خیرخواه شـما است. بد نیست بدانید که بخش مهمی از پژوهشهای مرتبط با این مقوله در رابطه با نقش حمایت اجتماعی در سلامت افراد بوده است، به این ترتیب که درک بیشتر حمایت اجتماعی در افراد موجب افزایش کیفیت زندگی آنها در ابعاد مختلف سلامت میشود.

نظر به این واقعیت؛ مرکز تحقیقات تعیین کننده های اجتماعی سلامت، با استفاده از اطلاعات مطالعه قند و لیپید تهران، طی پژوهشی به بررسی این موضوع در تفراد مبتلا به دیابت نوع2 پرداخت. دیابت یکی از بیماریهای شایع غیرواگیر است که ناتوانیهای متعدد و برگشت ناپذیری در مبتلایان بوجود می آورد و خود مراقبتی یکی از اصول کنترل بهتر این بیمار و کاهش هزینه ها در ابعاد فردی و اجتماعی حاصل از عوارض آن به حساب می آید. یعنی هرچه فرد خودمراقبتی دقیق تری داشته باشد، از کنترل بهتر بیماری و نتیجتا سلامت بهتری برخوردار بوده و نه تنها شخصا کیفیت بهتری از زندگی را تجربه میکند، بلکه هزینه های ناشی از ناتوانیهای وی برای خانواده و جامعه و نظام سلامت نیز کاهش میابد. لذا پیدا کردن روشهای موثر در افزایش این خود مراقبتی میتواند به عنوان یک اولویت بهداشتی مطرح باشد.

دکتر پریسا امیری رئیس این مرکز تحقیقاتی در خصوص این پژوهش اعلام کرد یافته های این مطالعه، سطح بالاتر حمايت اجتماعي درک شده از سوي خانواده را در مردان در مقايسه با زنان نشان داد. علاوه بر تفاوت‌هاي جنسيتي مشاهده شده در ميزان حمايت اجتماعي ادراک شده از منابع حمايتي مختلف، نتایج مطالعه حاکي از ارتباط مثبت حمايت اجتماعي درک شده با کيفيت زندگي مرتبط با سلامت در مبتلايان به ديابت نوع 2 بود که این ارتباط از یک الگوي جنسيتي پیروی می کرد، به طوري که ارتباط مذکور در مردان تنها در بعد روان‌شناختي و در زنان در هر دو بعد جسماني و روان‌شناختي مشاهده شد. این عضو هیات علمی افزود نتایج این تحقیق بر ضرورت ارتقاء حمايت اجتماعي بيشتر به ويژه در زنان مبتلا به دیابت، به دليل تاثير گسترده‌تر حمايت درک شده بر ابعاد جسماني و روان‌شناختي سلامت آنان تاکيد مي‌نمايد.

اخبار مرتبط