عضویت در سایت

تفاوت های بیماریزایی ویروس کرونا در جمعیت ایرانی در مقایسه با کشورهای اروپایی و آسیای شرقی


مقاله چاپ شده:

SARS-CoV-2 infection susceptibility influenced by ACE2 genetic polymorphisms: insights from Tehran Cardio-Metabolic Genetic Study

Journal: Scientific report (Nature)

امروزه پیشرفت های گسترده ای که در حوزه های تعیین توالی ها و ساختمان سه بعدی مولکول های زیستی به دست آمده است و همچنین قابلیت‌های محاسباتی و شبیه سازی برای تحلیل و بررسی این ساختارها و پیش‌بینی نتایج حاصل از تفاوتهای نژادی و تغییرات احتمالی آنها گسترش زیادی یافته اند. در سایه این موارد، علم بیوانفورماتیک باعث سرعت بخشیدن و افزایش دقت در طراحی داروهای جدید و همچنین پیش بینی عواقب ناشی از تفاوت های ژنتیکی در مقدار اثر داروها و بیماریزایی ویروس های مختلف شده است.

 با شیوع بیماری کووید ۱۹، بخش ژمیران، به عنوان بازوی محاسباتی و شبیه سازی مرکز تحقیقات علوم سلولی مولکولی پژوهشکده علوم غدد درون ریز دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، پژوهشی را در جهت بررسی تفاوت های احتمالی در بیماریزایی این ویروس در جمعیت ایرانی در مقایسه با کشورهای اروپایی و آسیای شرقی انجام داده است. این مطالعه متمرکز بر واریانت های ژنتیکی در کوهورت موسوم به "قند و لیپید تهران" که در دهه بیست و اندی سال گذشته توسط پژوهشکده علوم غدد درون ریز دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تحت بررسی مداوم قرار گرفته است، بود.  به ویژه تفاوت های موجود در ژن ACE2، به عنوان مهمترین درگاه ورودی این ویروس به سلول های بدن در این جمعیت مشخص و نتایج محتمل این تغییرات با روش های محاسباتی و شبیه سازی های مبتنی بر دانش بیوانفورماتیک ساختاری تحلیل و بررسی  شدند. نتایج نشان داد که دو جهش K26R و S331F ،که مورد دوم مخصوص جمعیت ایران است، قادر به کاهش میل گیرنده به پروتئین اسپایک ویروسی بودند. همچنین ، بالاترین فراوانی آلل برخی از انواع ژنتیکی که بر بیان TMPRSS2 تأثیر مثبت می گذارد در جمعیت های ایرانی و اروپایی ، و کمترین فراوانی این آلل در افراد با نژاد آسیای شرقی مشاهده می شوند که می توانند تا حدودی زمینه ساز تمایل به بیماری و میزان مرگ و میر در بین جمعیت ها باشند.

هر چند این نتایج نشان دهنده تفاوت های جزئی در این موارد است که در نگاه اول کوچک به نظر می‌رسند اما این یافته ها نشان می دهد که تغییرات ژنتیکی ایرانی بر ورود ویروس به سلول های انسانی تأثیر می گذارد. با این حال ، ارزیابی این نتیجه گیری در سایر مطالعات ضروری است. علاوه بر این ، این نوع مطالعه می تواند برای بررسی تأثیر جهش جدید بر روی ژنوم ویروس و حتی واکسن های mRNA مفید باشد.

حسین لنجانیان ، مریم معظم جزی ، مهدی هدایتی ، مهدی اکبرزاده ، کامران گیتی ، بهاره صداقت خیاط ، فریدون عزیزی ، مریم سادات دانشپور و همکارانشان در بخش ژمیران پژوهشکده غدد درون ریز دانشگاه شهید یهشتی این تحقیق را انجام داده اند.

اخبار مرتبط