عضویت در سایت

جراحی چاقی از مؤثرترین روشهای درمان چاقی مفرط است


چهارمین کنگره بین المللی جراحی های چاقی و متابولیک ایران به همت انجمن جراحان عمومی درون بین کشور و قطب علمی آموزش جراحی های درون بین کشور و انجمن جراحان چاقی و متابولیک ایران از6 تا 8 آذرماه جاری درمرکزهمایش های دکترغرضی بیمارستان میلاد تهران برگزاری می شود.
براساس گزارش اخبارپزشکی، دکترغلامرضا محمدی ؛ دبیراجرای این همایش ، جراحی چاقی را یکی از مؤثرترین روشهای درمان چاقی مفرط بین روشهای موجود دانست که اگر در بیماران با شرایط خاص انجام داده شود و اقدامات لازم و درمان تیمی در قبل و بعد از جراحی به طور منظم انجام گیرد،  برای بیماران اثربخشی زیادی خواهد داشت.
وی بابیان این که مهمترین هدف هر کنگرهای همانند دیگر کنگرهها تبادلنظر و انتقال اطلاعات بین اساتید رشته مربوطه بهخصوص ارتقای سطح علمی و درنهایت بهرهمندی بیماران از این اطلاعات است، افزود: موضوعاتی مانند اقدامات درمانی برای کنترل عوارض چاقی، بهروزآوری تجهیزات و امکانات به همراه آشنایی بیشتر تیم درمان جزو اهداف اصلی نشست های علمی است که سطح علمی اساتید را در کشور ارتقاء میدهد.   
دکترمحمدی بااشاره به این که چاقی یک معضل چندعاملی است و در درمان آن نیز باید جنبه های مختلف آن درنظر گرفته شده و منوط به همکاری همه رشتههای تاثیرگذار در آن است، یادآورشد: یکی از اهداف اصلی همزمان شدن دو کنگره پیشگیری و درمان چاقی و کنگره بینالمللی جراحیهای چاقی و متابولیک ایران این است تا بهصورت تیمی تبادل اطلاعات در زمینه پیشگیری، کنترل و درمان درست چاقی با بیشترین اثربخشی و کمترین عارضه اتفاق بیافتد.
استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران درپایان یادآورشد: در این کنگره حیطههای مختلفی مانند انواع جراحی های چاقی و متابولیک، حمایت های تغذیه ای، بحثهای روانشناختی، فعالیتهای بدنی و ورزش بیماران و اقدامات حمایتی در پیشگیری و کنترل عوارض این جراحی های و کنترل بیماریهای همراه افراد چاق در قالب کارگاه ها، سخنرانی و پنل به گفتوگو گذاشته میشود تا شرایطی فراهم شود و محققان در این زمینه مطالعات و مقالات خود را در این کنگره ارائه داده،  به تبادل اطلاعات بپردازند.
 

اخبار مرتبط