عضویت در سایت

حضور تمام دستاندرکاران درمان چاقی در چهارمین کنگره بین المللی جراحیهای چاقی و متابولیک


دبیر علمی چهارمین کنگره بینالمللی جراحیهای چاقی و متابولیک ایران، بر ضرورت ایجاد آگاهی اجتماعی با برگزاری کنگره جراحیهای چاقی و متابولیک در کشور، تاکید کرد.
به گزارش اخبارپزشکی، دکترسید مهدی جلالی، گفت: این کنگره با دو بحث مهم همراه خواهد بود، یکی از این بحثها آگاهسازی مردم و به ویژه پزشکان است که در رابطه با چاقی فعالیت میکنند.
وی تاکیدکرد: پزشکان باید در مورد مسائل درمان و ضرورت آن آگاهی داشته باشند و برگزاری این کنگره به این دلیل خواهد بود که  آگاهی اجتماعی به وجود آید تا بتوان از چاقی پیشگیری کرد.
دکترجلالی به محور و بحث دوم برگزاری این کنگره اشاره کرد و گفت: آموزشهای روز و اطلاعات جدید را در اختیار همکارانی که در حیطه درمان فعالیت دارند، قرار میگیرد تا به عنوان یک گروه علمی این افراد را از نظر علم روز پشتیبانی کنیم.
دبیر علمی چهارمین کنگره بینالمللی جراحیهای چاقی و متابولیک ایران بابیان اینکه این کنگره هر دو سال یکبار برگزار میشود، ویژگی مهم آن را حضور تمام دستاندرکاران درمان چاقی از جمله متخصصین داخلی و جراحان با تخصصهای مختلف در کنار هم عنوان کرد و تصریح کرد؛ این در حالی استکه کنگرههای دیگر معمولاً تک تخصصی هستند.
وی در پاسخ به این سوال که در وقفه دو ساله برگزاری این کنگره چه آموزشهایی در اختیار پزشکان و جراحان قرار میگیرد، گفت: در بازه زمانی دو ساله تا برگزاری کنگره،نشستهای فصلی و ماهانهای برگزار میشود اما فقط در این کنگره این فرصت فراهم است که تمام نظرات مطرح شود و تمام افراد با درمان آشنا شوند.
 

اخبار مرتبط