عضویت در سایت

چاقی مادران خطر بروز چاقی فرزندان را افزایش می دهد


چاقی عارضه ای است که عمدتا با اختلال متابولیکی و بروز بیماریهای قلبی عروقی بعنوان پیامدهای خطرناک و زمینگیر کننده همراه است. بروز رو به گسترش چاقی خصوصا در گروه کودکان و نوجوانان زنگ هشداری برای نظامهای سلامت به صدا درآورده تا با توجه به این موضوع مهم، در شناسایی عوامل پدید آورنده با هدف کاهش بروز و نهایتا مقابله با تبعات و هزینه های آتی کوشش بیشتری به خرج دهند.

مطالعه ای که اخیرا در مرکز تحقیقات تعیین کننده های اجتماعی سلامت روی بیش از دوهزار کودک از جمعیت تحت مطالعه قند و لیپید تهران انجام پذیرفته موید این نکته است که چاقی مادران حتی اگر با اختلالات متابولیکی همراه نباشد، میتواند در بروز چاقی فرزندان آنها موثر باشد. سارا جلالی فراهانی مجری این طرح تاکید کرد ابتلائ مادران به اضافه وزن و چاقی، فارغ از ابتلا یا عدم ابتلای آنها به اختلالات متابولیک، میتواند باعث افزایش خطر بروز چاقی در فرزندان آنها شود.

وی خاطرنشان کرد که اطلاعات حاصل از این پژوهش می تواند در سیاست گذاری های امور سلامت در نظر گرفته شود. وی افزود با توجه به اینکه گروهی از مادران مبتلا به چاقی به دلیل فقدان وجود عوارض متابولیکی کمتر به مراکز بهداشتی مراجعه کنند، ضرورت دارد تا مداخلات آموزشی با هدف جلوگیری از افزایش وزن در فرزندان آنان مورد توجه قرار بگیرد. همچنین با یادآوری پیامدهای چاقی توصیه کرد مادران دارای اضافه وزن و چاقی، صرف نظر از وضعیت متابولیکی آنها هدف مداخلات ارتقای درک و آگاهی مادران در مورد افزایش وزن بیش از حد در کودکان قرار گیرند.

اخبار مرتبط