عضویت در سایت
اسلايد هاي پرفسور عزيزی
عنوان برنامه نوع برنامه تاریخ شروع تاریخ پایان شرح کامل
Thyroid Others اسلايد هاي پرفسور عزيزی نمایش اسلایدر ها
Thyroid Pregnancy اسلايد هاي پرفسور عزيزی نمایش اسلایدر ها
Thyroid Nodule اسلايد هاي پرفسور عزيزی نمایش اسلایدر ها
Scientific Writing اسلايد هاي پرفسور عزيزی نمایش اسلایدر ها
Scientific Workshops اسلايد هاي پرفسور عزيزی نمایش اسلایدر ها
Sciences اسلايد هاي پرفسور عزيزی نمایش اسلایدر ها
Salamat Manavi اسلايد هاي پرفسور عزيزی نمایش اسلایدر ها
RI اسلايد هاي پرفسور عزيزی نمایش اسلایدر ها
Ramadan Fasting Slides اسلايد هاي پرفسور عزيزی نمایش اسلایدر ها
Others اسلايد هاي پرفسور عزيزی نمایش اسلایدر ها
Obesity اسلايد هاي پرفسور عزيزی نمایش اسلایدر ها
NCD in Iran 1390 اسلايد هاي پرفسور عزيزی نمایش اسلایدر ها
NCD اسلايد هاي پرفسور عزيزی نمایش اسلایدر ها
Metabolic Syndrome اسلايد هاي پرفسور عزيزی نمایش اسلایدر ها
Marjaeiat Elmi Panel 1396 اسلايد هاي پرفسور عزيزی نمایش اسلایدر ها
Iodine Supplementation During Pregnanc اسلايد هاي پرفسور عزيزی نمایش اسلایدر ها
IDD اسلايد هاي پرفسور عزيزی نمایش اسلایدر ها
Hyperthyroidism اسلايد هاي پرفسور عزيزی نمایش اسلایدر ها
How do You Manage Prolactin Sereting اسلايد هاي پرفسور عزيزی نمایش اسلایدر ها
Fraud & Duplication اسلايد هاي پرفسور عزيزی نمایش اسلایدر ها
Effective Presentation Final اسلايد هاي پرفسور عزيزی نمایش اسلایدر ها
Education اسلايد هاي پرفسور عزيزی نمایش اسلایدر ها
Akhlagh اسلايد هاي پرفسور عزيزی نمایش اسلایدر ها
Hypothyroidism9 اسلايد هاي پرفسور عزيزی نمایش اسلایدر ها
RCT19 اسلايد هاي پرفسور عزيزی نمایش اسلایدر ها

3
2
1