عضویت در سایت
اسلايد هاي پرفسور عزيزی
عنوان برنامه نوع برنامه شرح کامل
تاریخچه رشته فوق تخصصی غدد درون ریز و متابولیسم در ایران اسلايد هاي پرفسور عزيزی نمایش اسلاید
مجموعه سخنرانی های دکتر عزیزی اسلايد هاي پرفسور عزيزی نمایش اسلاید
RI اسلايد هاي پرفسور عزيزی نمایش اسلاید
IDD اسلايد هاي پرفسور عزيزی نمایش اسلاید
NCD اسلايد هاي پرفسور عزيزی نمایش اسلاید
RCT19 اسلايد هاي پرفسور عزيزی نمایش اسلاید
Others اسلايد هاي پرفسور عزيزی نمایش اسلاید
Akhlagh اسلايد هاي پرفسور عزيزی نمایش اسلاید
Obesity اسلايد هاي پرفسور عزيزی نمایش اسلاید
Sciences اسلايد هاي پرفسور عزيزی نمایش اسلاید
Education اسلايد هاي پرفسور عزيزی نمایش اسلاید
Salamat Manavi اسلايد هاي پرفسور عزيزی نمایش اسلاید
Thyroid Nodule اسلايد هاي پرفسور عزيزی نمایش اسلاید
Thyroid Others اسلايد هاي پرفسور عزيزی نمایش اسلاید
Hyperthyroidism اسلايد هاي پرفسور عزيزی نمایش اسلاید
Hypothyroidism9 اسلايد هاي پرفسور عزيزی نمایش اسلاید
NCD in Iran 1390 اسلايد هاي پرفسور عزيزی نمایش اسلاید
Thyroid Pregnancy اسلايد هاي پرفسور عزيزی نمایش اسلاید
Metabolic Syndrome اسلايد هاي پرفسور عزيزی نمایش اسلاید
Scientific Writing اسلايد هاي پرفسور عزيزی نمایش اسلاید
Fraud & Duplication اسلايد هاي پرفسور عزيزی نمایش اسلاید
Scientific Workshops اسلايد هاي پرفسور عزيزی نمایش اسلاید
Ramadan Fasting Slides اسلايد هاي پرفسور عزيزی نمایش اسلاید
Marjaeiat Elmi Panel 1396 اسلايد هاي پرفسور عزيزی نمایش اسلاید
Effective Presentation Final اسلايد هاي پرفسور عزيزی نمایش اسلاید
How do You Manage Prolactin Sereting اسلايد هاي پرفسور عزيزی نمایش اسلاید
Iodine Supplementation During Pregnanc اسلايد هاي پرفسور عزيزی نمایش اسلاید