عضویت در سایت
ژورنال کلاب
عنوان برنامه نوع برنامه تاریخ شروع تاریخ پایان شرح کامل
برنامه ژورنال کلاب آبان1397 ژورنال کلاب 1397/08/11 1397/08/21 نمایش اسلاید
برنامه ژورنال کلاب اردیبهشت 1397 ژورنال کلاب 1397/02/24 1397/05/22 نمایش اسلاید
برنامه ژورنال کلاب سال 1395 و 1396 ژورنال کلاب 1395/08/10 1396/04/19 نمایش اسلاید
برنامه ژورنال کلاب سال 1394 ژورنال کلاب 1394/01/31 1394/12/24 نمایش اسلاید
برنامه ژورنال کلاب آذر 1393 ژورنال کلاب 1393/09/24 1394/01/24 نمایش اسلاید
برنامه ژورنال کلاب اردیبهشت1393 ژورنال کلاب 1393/02/08 1393/05/10 نمایش اسلاید
برنامه ژورنال کلاب مهر 1392 ژورنال کلاب 1392/07/08 1392/12/12 نمایش اسلاید
برنامه ژورنال کلاب مرداد 1392 ژورنال کلاب 1392/05/21 1392/07/01 نمایش اسلاید
برنامه ژورنال کلاب اردیبهشت 1392 ژورنال کلاب 1392/02/09 1392/03/27 نمایش اسلاید