عضویت در سایت
کارگاه ها
عنوان برنامه نوع برنامه تاریخ شروع تاریخ پایان شرح کامل
دهمين کارگاه روش تحقيق 1و2و3و4 کارگاه ها 1397/06/21 1397/06/23 نمایش اسلایدر ها
شانزدهمين کارگاه کنترل و مراقبت از ديابت براي پزشکان عمومي کارگاه ها 1397/04/05 1397/04/08 نمایش اسلایدر ها
کارگاه ارزيابي و درمان چاقي کارگاه ها 1397/05/13 1397/05/17 نمایش اسلایدر ها
کارگاه رژيم درماني در مديريت ديابت و عوارض ناشي از آن کارگاه ها 1397/10/01 1397/10/03 نمایش اسلایدر ها
دوازدهمين کارگاه مقاله نويسي کارگاه ها 1397/11/28 1397/11/30 نمایش اسلایدر ها
Workshop: Peer Review کارگاه ها 1397/12/04 1397/12/05 نمایش اسلایدر ها
نهمين کارگاه روش تحقيق 1و2و3و4 کارگاه ها 1396/06/25 1396/06/30 نمایش اسلایدر ها
نهمين کارگاه روش تحقيق 1و2و3و4research-philosophy-and-governance کارگاه ها 1396/06/25 1396/06/30 نمایش اسلایدر ها
اولين کارگاه ديابت و بارداري کارگاه ها 1396/07/11 1396/07/13 نمایش اسلایدر ها
پانزدهمين کارگاه کنترل و مراقبت از ديابت براي پزشکان عمومي کارگاه ها 1396/10/27 1396/10/29 نمایش اسلایدر ها
يازدهمين کارگاه مقاله نويسي کارگاه ها 1396/12/05 1396/12/07 نمایش اسلایدر ها
کارگاه ديابت بارداري کارگاه ها 1395/03/12 1395/03/12 نمایش اسلایدر ها
کارگاه مديريت وزن کارگاه ها 1395/06/01 1395/06/02 نمایش اسلایدر ها
هشتمين کارگاه روش تحقيق 1و2و3و4 کارگاه ها 1395/06/23 1395/06/29 نمایش اسلایدر ها
کارگاه طراحي پرايمر کارگاه ها 1395/07/25 1395/07/26 نمایش اسلایدر ها
کارگاه نرم افزارهاي تغذيه اي کارگاه ها 1395/09/21 1395/09/22 نمایش اسلایدر ها
چهاردهمين کارگاه کنترل و مراقبت از ديابت براي پزشکان عمومي کارگاه ها 1395/10/04 1395/10/09 نمایش اسلایدر ها
کارگاه نگارش مقالات پزشکي-95 کارگاه ها 1395/11/30 1395/12/02 نمایش اسلایدر ها
اولين کارگاه ديابت و بارداري-95 کارگاه ها 1395/12/01 1395/12/02 نمایش اسلایدر ها
هفتمين کارگاه روش تحقيق 1و2و3و4 کارگاه ها 1394/06/23 1394/06/31 نمایش اسلایدر ها
کارگاه مقاله نويسي کارگاه ها 1394/07/18 1394/07/19 نمایش اسلایدر ها
کارگاه مطالعات کيفي کارگاه ها 1394/08/10 1394/08/12 نمایش اسلایدر ها
هفتمين کارگاه پيشگيري و درمان چاقي براي پزشکان عمومي کارگاه ها 1394/11/04 1394/11/07 نمایش اسلایدر ها
کارگاه مقاله نويسي اسفند ماه کارگاه ها 1394/12/02 1394/12/04 نمایش اسلایدر ها
کارگاه آموزشي مراقبت تخصصي در برنامه پيشگيري و كنترل ديابت کارگاه ها 1393/01/28 1393/01/29 نمایش اسلایدر ها
روش تحقيق 1-4 کارگاه ها 1393/06/23 1393/06/31 نمایش اسلایدر ها
سمينار مراقبت سطح يک در برنامه پيشگيري و کنترل ديابت- ويژه پزشکان عمومي و خانواده کارگاه ها 1393/08/29 1393/08/29 نمایش اسلایدر ها
سيزدهمين کارگاه کنترل و مراقبت از ديابت براي پزشکان عمومي کارگاه ها 1393/09/01 1393/09/06 نمایش اسلایدر ها
ششمين کارگاه پيشگيري و درمان چاقي براي پزشکان عمومي کارگاه ها 1393/11/06 1393/11/10 نمایش اسلایدر ها
کارگاه آشنايي با داده کاوي و اکتشاف دانش کارگاه ها 1392/03/09 1392/03/09 نمایش اسلایدر ها
کارگاه آموزشي تغذيه و رژيم درماني کارگاه ها 1392/05/20 1392/05/23 نمایش اسلایدر ها
کارگاه آموزشي تغذيه و رژيم درمانــي کارگاه ها 1392/05/26 1392/05/29 نمایش اسلایدر ها
کارگاه روش تحقيق مقدماتي کارگاه ها 1392/02/29 1392/02/31 نمایش اسلایدر ها
كارگاه روش تحقيق مقـدماتــي کارگاه ها 1392/02/29 1392/02/31 نمایش اسلایدر ها
دوازدهمين کارگاه کنترل و مراقبت از ديابت براي پزشکان عمومي کارگاه ها 1392/06/02 1392/06/07 نمایش اسلایدر ها
کارگاه آموزش مقدماتي نرم افزار R کارگاه ها 1392/06/20 1392/06/21 نمایش اسلایدر ها
کارگاه روش تحقيق مقدماتي شهریور ماه کارگاه ها 1392/06/23 1392/06/25 نمایش اسلایدر ها
پنجمين کارگاه روش تحقيق مقدماتي براي فلوهاي سال 1 کارگاه ها 1392/06/23 1392/06/25 نمایش اسلایدر ها
کارگاه متاآناليز کارگاه ها 1392/07/03 1392/07/04 نمایش اسلایدر ها
کارگاه آموزشي روش اندازه گيري يد ادرار دانش آموزان کارگاه ها 1392/07/07 1392/07/08 نمایش اسلایدر ها
كارگاه روش تحقيق پيشــرفتـه کارگاه ها 1392/07/11 1392/07/12 نمایش اسلایدر ها
بيست و سومين کارگاه آموزشي روش تحقيق پيشرفته براي فلوهاي سال 1و2 کارگاه ها 1392/07/11 1392/07/12 نمایش اسلایدر ها
کارگاه زيرساخت هاي بنيادين پژوهش: از جمع آوري اطلاعات تا ارائه موثر کارگاه ها 1392/08/18 1392/08/19 نمایش اسلایدر ها
کارگاه کنترل و مراقبت از ديابت کارگاه ها 1392/10/21 1392/10/26 نمایش اسلایدر ها
کارگاه روش تحقيق مقدماتي براي فلوهاي سال 1 کارگاه ها 1391/07/09 1391/07/12 نمایش اسلایدر ها
کارگاه خطا در تحقيق، فراتر از مخدوش کنندگي و تورش کارگاه ها 1391/03/20 1391/03/23 نمایش اسلایدر ها
پنجمين کارگاه پيشگيري و درمان چاقي براي پزشکان عمومي کارگاه ها 1391/10/24 1391/10/27 نمایش اسلایدر ها
بيست و سومين کارگاه آموزشي روش تحقيق پيشرفته براي فلوهاي سال 2 کارگاه ها 1391/07/23 1391/07/25 نمایش اسلایدر ها
يازدهمين کارگاه کنترل و مراقبت از ديابت براي پزشکان عمومي کارگاه ها 1391/09/19 1391/09/23 نمایش اسلایدر ها

3
2
1