عضویت در سایت
 • عنوان برنامه: Management of Hyperglycemia In Hospitalized Patients
 • نوع برنامه : کنفرانس های هفتگی
 • تاریخ شروع : 1394/04/22
 • تاریخ پایان : 1394/04/22
 • دبیر برنامه : Dr. Ghasemzadeh
 • محل برگزاری : endocrine.ac.ir
 • پست الکترونیک : symposia@endocrine.ac.ir
 • نشانی اینترنتی : https://endocrine.ac.ir
اطلاعات
 • Management of Hyperglycemia In Hospitalized Patients
  • عنوان برنامه : Management of Hyperglycemia In Hospitalized Patients
  • نوع برنامه:کنفرانس های هفتگی
  • تاریخ شروع: 1394/04/22
  • تاریخ پایان : 1394/04/22
  • دبیر برنامه:Dr. Ghasemzadeh
  • محل برگزاری:endocrine.ac.ir
  • پست الکترونیک:symposia@endocrine.ac.ir
  • نشانی اینترنتی:http://endocrine.ac.ir