عضویت در سایت
 • عنوان برنامه: NAFLD In Diabetes
 • نوع برنامه : کنفرانس های هفتگی
 • تاریخ شروع : 1394/03/25
 • تاریخ پایان : 1394/03/25
 • دبیر برنامه : Dr.Ghobadian
 • محل برگزاری : endocrine.ac.ir
 • پست الکترونیک : symposia@endocrine.ac.ir
 • نشانی اینترنتی : https://endocrine.ac.ir
اطلاعات
 • NAFLD In Diabetes
  • عنوان برنامه : NAFLD In Diabetes
  • نوع برنامه:کنفرانس های هفتگی
  • تاریخ شروع: 1394/03/25
  • تاریخ پایان : 1394/03/25
  • دبیر برنامه:Dr.Ghobadian
  • محل برگزاری:endocrine.ac.ir
  • پست الکترونیک:symposia@endocrine.ac.ir
  • نشانی اینترنتی:http://endocrine.ac.ir