عضویت در سایت
 • عنوان برنامه:سمينار سه روزه کنترل و مراقبت از ديابت براي پزشکان عمومي
 • نوع برنامه : سمپوزیوم
 • تاریخ شروع : 1396/10/27
 • تاریخ پایان : 1396/10/29
 • دبیر برنامه :
 • محل برگزاری : endocrine.ac.ir
 • پست الکترونیک : symposia@endocrine.ac.ir
 • نشانی اینترنتی : https://endocrine.ac.ir
اطلاعات
 • سمينار سه روزه کنترل و مراقبت از ديابت براي پزشکان عمومي
  • عنوان برنامه :سمينار سه روزه کنترل و مراقبت از ديابت براي پزشکان عمومي
  • نوع برنامه:سمپوزیوم
  • تاریخ شروع:1396/10/27
  • تاریخ پایان :1396/10/29
  • دبیر برنامه:
  • محل برگزاری:endocrine.ac.ir
  • پست الکترونیک:symposia@endocrine.ac.ir
  • نشانی اینترنتی:http://endocrine.ac.ir