عضویت در سایت
 • عنوان برنامه:سمپوزيوم اولويتهاي سياست گذاري چاقي
 • نوع برنامه : سمپوزیوم
 • تاریخ شروع : 1395/07/08
 • تاریخ پایان : 1395/07/08
 • دبیر برنامه : Dr. Alamdari
 • محل برگزاری : endocrine.ac.ir
 • پست الکترونیک : symposia@endocrine.ac.ir
 • نشانی اینترنتی : https://endocrine.ac.ir
اطلاعات
 • سمپوزيوم اولويتهاي سياست گذاري چاقي
  • عنوان برنامه :سمپوزيوم اولويتهاي سياست گذاري چاقي
  • نوع برنامه:سمپوزیوم
  • تاریخ شروع:1395/07/08
  • تاریخ پایان :1395/07/08
  • دبیر برنامه:Dr. Alamdari
  • محل برگزاری:endocrine.ac.ir
  • پست الکترونیک:symposia@endocrine.ac.ir
  • نشانی اینترنتی:http://endocrine.ac.ir