عضویت در سایت
 • عنوان برنامه:سومين نشست شبکه کوهورت کشوري
 • نوع برنامه : سمپوزیوم
 • تاریخ شروع : 1395/06/03
 • تاریخ پایان : 1395/06/05
 • دبیر برنامه :
 • محل برگزاری : endocrine.ac.ir
 • پست الکترونیک : symposia@endocrine.ac.ir
 • نشانی اینترنتی : https://endocrine.ac.ir
اطلاعات
 • سومين نشست شبکه کوهورت کشوري
  • عنوان برنامه :سومين نشست شبکه کوهورت کشوري
  • نوع برنامه:سمپوزیوم
  • تاریخ شروع:1395/06/03
  • تاریخ پایان :1395/06/05
  • دبیر برنامه:
  • محل برگزاری:endocrine.ac.ir
  • پست الکترونیک:symposia@endocrine.ac.ir
  • نشانی اینترنتی:http://endocrine.ac.ir