عضویت در سایت
 • عنوان برنامه:صد و بيست و هشتمين سمپوزيوم: بلوغ زود رس و دير رس
 • نوع برنامه : سمپوزیوم
 • تاریخ شروع : 1394/05/08
 • تاریخ پایان : 1394/05/08
 • دبیر برنامه : دکتر مجيد ولي زاده
 • محل برگزاری : endocrine.ac.ir
 • پست الکترونیک : symposia@endocrine.ac.ir
 • نشانی اینترنتی : https://endocrine.ac.ir
اطلاعات
 • صد و بيست و هشتمين سمپوزيوم: بلوغ زود رس و دير رس
  • عنوان برنامه :صد و بيست و هشتمين سمپوزيوم: بلوغ زود رس و دير رس
  • نوع برنامه:سمپوزیوم
  • تاریخ شروع:1394/05/08
  • تاریخ پایان :1394/05/08
  • دبیر برنامه:دکتر مجيد ولي زاده
  • محل برگزاری:endocrine.ac.ir
  • پست الکترونیک:symposia@endocrine.ac.ir
  • نشانی اینترنتی:http://endocrine.ac.ir