عضویت در سایت
 • عنوان برنامه:صد و بيست و هشتمين سمپوزيوم: درمان هاي داروهاي خوراکي ديابت
 • نوع برنامه : سمپوزیوم
 • تاریخ شروع : 1393/12/07
 • تاریخ پایان : 1393/12/07
 • دبیر برنامه : دکتر سيامک حبيبي معيني
 • محل برگزاری : http://endocrine.ac.ir
 • پست الکترونیک : symposia@endocrine.ac.ir
 • نشانی اینترنتی : https://endocrine.ac.ir
اطلاعات
 • صد و بيست و هشتمين سمپوزيوم: درمان هاي داروهاي خوراکي ديابت
  • عنوان برنامه :صد و بيست و هشتمين سمپوزيوم: درمان هاي داروهاي خوراکي ديابت
  • نوع برنامه:سمپوزیوم
  • تاریخ شروع:1393/12/07
  • تاریخ پایان :1393/12/07
  • دبیر برنامه:دکتر سيامک حبيبي معيني
  • محل برگزاری:http://endocrine.ac.ir
  • پست الکترونیک:symposia@endocrine.ac.ir
  • نشانی اینترنتی:http://endocrine.ac.ir