عضویت در سایت
 • عنوان برنامه:صد و بيست و هفتمين سمپوزيوم: آکرومگالي
 • نوع برنامه : سمپوزیوم
 • تاریخ شروع : 1394/02/14
 • تاریخ پایان : 1394/02/14
 • دبیر برنامه : دکتر نويد سعادت
 • محل برگزاری : endocrine.ac.ir
 • پست الکترونیک : symposia@endocrine.ac.ir
 • نشانی اینترنتی : https://endocrine.ac.ir
اطلاعات
 • صد و بيست و هفتمين سمپوزيوم: آکرومگالي
  • عنوان برنامه :صد و بيست و هفتمين سمپوزيوم: آکرومگالي
  • نوع برنامه:سمپوزیوم
  • تاریخ شروع:1394/02/14
  • تاریخ پایان :1394/02/14
  • دبیر برنامه:دکتر نويد سعادت
  • محل برگزاری:endocrine.ac.ir
  • پست الکترونیک:symposia@endocrine.ac.ir
  • نشانی اینترنتی:http://endocrine.ac.ir