عضویت در سایت
 • عنوان برنامه:صد و دومين سمپوزيوم؛ داروهاي خوراکي پايين آورنده قند خون
 • نوع برنامه : سمپوزیوم
 • تاریخ شروع : 1391/2/21
 • تاریخ پایان : 1391/2/21
 • دبیر برنامه : دکتر فرزاد حدائق
 • محل برگزاری : http://endocrine.ac.ir
 • پست الکترونیک : symposia@endocrine.ac.ir
 • نشانی اینترنتی : https://endocrine.ac.ir
اطلاعات
 • صد و دومين سمپوزيوم؛ داروهاي خوراکي پايين آورنده قند خون
  • عنوان برنامه :صد و دومين سمپوزيوم؛ داروهاي خوراکي پايين آورنده قند خون
  • نوع برنامه:سمپوزیوم
  • تاریخ شروع:1391/2/21
  • تاریخ پایان :1391/2/21
  • دبیر برنامه:دکتر فرزاد حدائق
  • محل برگزاری:http://endocrine.ac.ir
  • پست الکترونیک:symposia@endocrine.ac.ir
  • نشانی اینترنتی:http://endocrine.ac.ir