عضویت در سایت
 • عنوان برنامه:صد و سي و دومين سمپوزيوم: درمان هاي هورموني درsexual dysfunction
 • نوع برنامه : سمپوزیوم
 • تاریخ شروع : 1394/10/24
 • تاریخ پایان : 1394/10/24
 • دبیر برنامه : دکتر فهيمه رمضاني تهراني
 • محل برگزاری : endocrine.ac.ir
 • پست الکترونیک : symposia@endocrine.ac.ir
 • نشانی اینترنتی : https://endocrine.ac.ir
اطلاعات
 • صد و سي و دومين سمپوزيوم: درمان هاي هورموني درsexual dysfunction
  • عنوان برنامه :صد و سي و دومين سمپوزيوم: درمان هاي هورموني درsexual dysfunction
  • نوع برنامه:سمپوزیوم
  • تاریخ شروع:1394/10/24
  • تاریخ پایان :1394/10/24
  • دبیر برنامه:دکتر فهيمه رمضاني تهراني
  • محل برگزاری:endocrine.ac.ir
  • پست الکترونیک:symposia@endocrine.ac.ir
  • نشانی اینترنتی:http://endocrine.ac.ir