عضویت در سایت
 • عنوان برنامه:صد و شصتمین سمپوزيوم: تغذیه و آندوکرین
 • نوع برنامه : سمپوزیوم
 • تاریخ شروع : 1398/05/10
 • تاریخ پایان : 1398/05/10
 • دبیر برنامه :
 • محل برگزاری : endocrine.ac.ir
 • پست الکترونیک : symposia@endocrine.ac.ir
 • نشانی اینترنتی : https://endocrine.ac.ir
اطلاعات
 • صد و شصتمین سمپوزيوم: تغذیه و آندوکرین
  • عنوان برنامه :صد و شصتمین سمپوزيوم: تغذیه و آندوکرین
  • نوع برنامه:سمپوزیوم
  • تاریخ شروع:1398/05/10
  • تاریخ پایان :1398/05/10
  • دبیر برنامه:
  • محل برگزاری:endocrine.ac.ir
  • پست الکترونیک:symposia@endocrine.ac.ir
  • نشانی اینترنتی:http://endocrine.ac.ir