عضویت در سایت
 • عنوان برنامه:صد و پانزدهيمن سمپوزيوم داروهاي خوراکي پايين آورنده قند خون
 • نوع برنامه : سمپوزیوم
 • تاریخ شروع : 1390/02/29
 • تاریخ پایان : 1390/02/29
 • دبیر برنامه : دکتر فرهاد حسين پناه
 • محل برگزاری : http://endocrine.ac.ir
 • پست الکترونیک : symposia@endocrine.ac.ir
 • نشانی اینترنتی : https://endocrine.ac.ir
اطلاعات
 • صد و پانزدهيمن سمپوزيوم داروهاي خوراکي پايين آورنده قند خون
  • عنوان برنامه :صد و پانزدهيمن سمپوزيوم داروهاي خوراکي پايين آورنده قند خون
  • نوع برنامه:سمپوزیوم
  • تاریخ شروع:1390/02/29
  • تاریخ پایان :1390/02/29
  • دبیر برنامه:دکتر فرهاد حسين پناه
  • محل برگزاری:http://endocrine.ac.ir
  • پست الکترونیک:symposia@endocrine.ac.ir
  • نشانی اینترنتی:http://endocrine.ac.ir