عضویت در سایت
 • عنوان برنامه:صد و پنجاه و هفتمين سمپوزيوم هيپوفيز
 • نوع برنامه : سمپوزیوم
 • تاریخ شروع : 1397/11/25
 • تاریخ پایان : 1397/11/25
 • دبیر برنامه : دکتر نويد سعادت
 • محل برگزاری : endocrine.ac.ir
 • پست الکترونیک : symposia@endocrine.ac.ir
 • نشانی اینترنتی : https://endocrine.ac.ir
اطلاعات
 • صد و پنجاه و هفتمين سمپوزيوم هيپوفيز
  • عنوان برنامه :صد و پنجاه و هفتمين سمپوزيوم هيپوفيز
  • نوع برنامه:سمپوزیوم
  • تاریخ شروع:1397/11/25
  • تاریخ پایان :1397/11/25
  • دبیر برنامه:دکتر نويد سعادت
  • محل برگزاری:endocrine.ac.ir
  • پست الکترونیک:symposia@endocrine.ac.ir
  • نشانی اینترنتی:http://endocrine.ac.ir