عضویت در سایت
 • عنوان برنامه:صد و چهل و چهارمين سمپوزيوم درمان دیابت
 • نوع برنامه : سمپوزیوم
 • تاریخ شروع : 1396/08/25
 • تاریخ پایان : 1396/08/25
 • دبیر برنامه : دکتر فرزانه سروقدي
 • محل برگزاری : endocrine.ac.ir
 • پست الکترونیک : symposia@endocrine.ac.ir
 • نشانی اینترنتی : https://endocrine.ac.ir
اطلاعات
 • صد و چهل و چهارمين سمپوزيوم درمان دیابت
  • عنوان برنامه :صد و چهل و چهارمين سمپوزيوم درمان دیابت
  • نوع برنامه:سمپوزیوم
  • تاریخ شروع:1396/08/25
  • تاریخ پایان :1396/08/25
  • دبیر برنامه:دکتر فرزانه سروقدي
  • محل برگزاری:endocrine.ac.ir
  • پست الکترونیک:symposia@endocrine.ac.ir
  • نشانی اینترنتی:http://endocrine.ac.ir