عضویت در سایت
 • عنوان برنامه:صد و چهل ويکمين سمپوزيوم درمان پرکاري تيروئيد
 • نوع برنامه : سمپوزیوم
 • تاریخ شروع : 1396/04/22
 • تاریخ پایان : 1396/04/22
 • دبیر برنامه : دکتر عطیه آموزگار
 • محل برگزاری : endocrine.ac.ir
 • پست الکترونیک : symposia@endocrine.ac.ir
 • نشانی اینترنتی : https://endocrine.ac.ir
اطلاعات
 • صد و چهل ويکمين سمپوزيوم درمان پرکاري تيروئيد
  • عنوان برنامه :صد و چهل ويکمين سمپوزيوم درمان پرکاري تيروئيد
  • نوع برنامه:سمپوزیوم
  • تاریخ شروع:1396/04/22
  • تاریخ پایان :1396/04/22
  • دبیر برنامه:دکتر عطیه آموزگار
  • محل برگزاری:endocrine.ac.ir
  • پست الکترونیک:symposia@endocrine.ac.ir
  • نشانی اینترنتی:http://endocrine.ac.ir