عضویت در سایت
 • عنوان برنامه:صد و چهلمين سمپوزيوم هيرسوتيسم
 • نوع برنامه : سمپوزیوم
 • تاریخ شروع : 1395/11/14
 • تاریخ پایان : 1395/11/14
 • دبیر برنامه : دکتر سيامک معيني
 • محل برگزاری : endocrine.ac.ir
 • پست الکترونیک : symposia@endocrine.ac.ir
 • نشانی اینترنتی : https://endocrine.ac.ir
اطلاعات
 • صد و چهلمين سمپوزيوم هيرسوتيسم
  • عنوان برنامه :صد و چهلمين سمپوزيوم هيرسوتيسم
  • نوع برنامه:سمپوزیوم
  • تاریخ شروع:1395/11/14
  • تاریخ پایان :1395/11/14
  • دبیر برنامه:دکتر سيامک معيني
  • محل برگزاری:endocrine.ac.ir
  • پست الکترونیک:symposia@endocrine.ac.ir
  • نشانی اینترنتی:http://endocrine.ac.ir