عضویت در سایت
 • عنوان برنامه:صد وشصت و یکمین سمپوزيوم Cardio Metabolic
 • نوع برنامه : سمپوزیوم
 • تاریخ شروع : 1398/07/18
 • تاریخ پایان : 1398/07/18
 • دبیر برنامه : دکتر فرزاد حدائق
 • محل برگزاری : endocrine.ac.ir
 • پست الکترونیک : symposia@endocrine.ac.ir
 • نشانی اینترنتی : https://endocrine.ac.ir
اطلاعات
 • صد وشصت و یکمین سمپوزيوم Cardio Metabolic
  • عنوان برنامه :صد وشصت و یکمین سمپوزيوم Cardio Metabolic
  • نوع برنامه:سمپوزیوم
  • تاریخ شروع:1398/07/18
  • تاریخ پایان :1398/07/18
  • دبیر برنامه:دکتر فرزاد حدائق
  • محل برگزاری:endocrine.ac.ir
  • پست الکترونیک:symposia@endocrine.ac.ir
  • نشانی اینترنتی:http://endocrine.ac.ir