عضویت در سایت
 • عنوان برنامه:صدو بيستمين سمپوزيوم: سرطانهاي تيروئيد
 • نوع برنامه : سمپوزیوم
 • تاریخ شروع : 1393/03/22
 • تاریخ پایان : 1393/03/22
 • دبیر برنامه : دکتر عطيه آموزگار
 • محل برگزاری : endocrine.ac.ir
 • پست الکترونیک : symposia@endocrine.ac.ir
 • نشانی اینترنتی : https://endocrine.ac.ir
اطلاعات
 • صدو بيستمين سمپوزيوم: سرطانهاي تيروئيد
  • عنوان برنامه :صدو بيستمين سمپوزيوم: سرطانهاي تيروئيد
  • نوع برنامه:سمپوزیوم
  • تاریخ شروع:1393/03/22
  • تاریخ پایان :1393/03/22
  • دبیر برنامه:دکتر عطيه آموزگار
  • محل برگزاری:endocrine.ac.ir
  • پست الکترونیک:symposia@endocrine.ac.ir
  • نشانی اینترنتی:http://endocrine.ac.ir