عضویت در سایت
 • عنوان برنامه:صدو هشتمين سمپوزيوم؛ درمان اختلالات سيکل قاعدگي
 • نوع برنامه : سمپوزیوم
 • تاریخ شروع : 1391/08/11
 • تاریخ پایان : 1391/08/11
 • دبیر برنامه : دکتر فهيمه رمضاني تهراني، دکتر فرزانه، دکتر هنتوش زاده، دکتر حسيني، دکتر رمضاني تهراني، دکتر صالح پور، دکتر طاهري پناه
 • محل برگزاری : http://endocrine.ac.ir
 • پست الکترونیک : symposia@endocrine.ac.ir
 • نشانی اینترنتی : https://endocrine.ac.ir
اطلاعات
 • صدو هشتمين سمپوزيوم؛ درمان اختلالات سيکل قاعدگي
  • عنوان برنامه :صدو هشتمين سمپوزيوم؛ درمان اختلالات سيکل قاعدگي
  • نوع برنامه:سمپوزیوم
  • تاریخ شروع:1391/08/11
  • تاریخ پایان :1391/08/11
  • دبیر برنامه:دکتر فهيمه رمضاني تهراني، دکتر فرزانه، دکتر هنتوش زاده، دکتر حسيني، دکتر رمضاني تهراني، دکتر صالح پور، دکتر طاهري پناه
  • محل برگزاری:http://endocrine.ac.ir
  • پست الکترونیک:symposia@endocrine.ac.ir
  • نشانی اینترنتی:http://endocrine.ac.ir