عضویت در سایت
 • عنوان برنامه:صدو هفتمين سمپوزيوم؛ پاي ديابتي
 • نوع برنامه : سمپوزیوم
 • تاریخ شروع : 1391/07/20
 • تاریخ پایان : 1391/07/20
 • دبیر برنامه : دکتر نويد سعادت، دکتر کلباسی، دکتر پورافکاري
 • محل برگزاری : http://endocrine.ac.ir
 • پست الکترونیک : symposia@endocrine.ac.ir
 • نشانی اینترنتی : https://endocrine.ac.ir
اطلاعات
 • صدو هفتمين سمپوزيوم؛ پاي ديابتي
  • عنوان برنامه :صدو هفتمين سمپوزيوم؛ پاي ديابتي
  • نوع برنامه:سمپوزیوم
  • تاریخ شروع:1391/07/20
  • تاریخ پایان :1391/07/20
  • دبیر برنامه:دکتر نويد سعادت، دکتر کلباسی، دکتر پورافکاري
  • محل برگزاری:http://endocrine.ac.ir
  • پست الکترونیک:symposia@endocrine.ac.ir
  • نشانی اینترنتی:http://endocrine.ac.ir