عضویت در سایت
 • عنوان برنامه:صدو چهاردهمين سمپوزيوم: بهداشت روان و چاقي
 • نوع برنامه : سمپوزیوم
 • تاریخ شروع : 1392/04/13
 • تاریخ پایان : 1392/04/13
 • دبیر برنامه : دکتر عبدالمجيد بحرينيان
 • محل برگزاری : http://endocrine.ac.ir
 • پست الکترونیک : symposia@endocrine.ac.ir
 • نشانی اینترنتی : https://endocrine.ac.ir
اطلاعات
 • صدو چهاردهمين سمپوزيوم: بهداشت روان و چاقي
  • عنوان برنامه :صدو چهاردهمين سمپوزيوم: بهداشت روان و چاقي
  • نوع برنامه:سمپوزیوم
  • تاریخ شروع:1392/04/13
  • تاریخ پایان :1392/04/13
  • دبیر برنامه:دکتر عبدالمجيد بحرينيان
  • محل برگزاری:http://endocrine.ac.ir
  • پست الکترونیک:symposia@endocrine.ac.ir
  • نشانی اینترنتی:http://endocrine.ac.ir