عضویت در سایت
 • عنوان برنامه:صدودهمين سمپوزيوم؛ ديس ليپيدمي
 • نوع برنامه : سمپوزیوم
 • تاریخ شروع : 1391/11/19
 • تاریخ پایان : 1391/11/19
 • دبیر برنامه : دکتر سيامک حبيبي معيني، دکتر نيرومند، دکتر علمداري،دکتر سعادت،دکتر آموزگار
 • محل برگزاری : http://endocrine.ac.ir
 • پست الکترونیک : symposia@endocrine.ac.ir
 • نشانی اینترنتی : https://endocrine.ac.ir
اطلاعات
 • صدودهمين سمپوزيوم؛ ديس ليپيدمي
  • عنوان برنامه :صدودهمين سمپوزيوم؛ ديس ليپيدمي
  • نوع برنامه:سمپوزیوم
  • تاریخ شروع:1391/11/19
  • تاریخ پایان :1391/11/19
  • دبیر برنامه:دکتر سيامک حبيبي معيني، دکتر نيرومند، دکتر علمداري،دکتر سعادت،دکتر آموزگار
  • محل برگزاری:http://endocrine.ac.ir
  • پست الکترونیک:symposia@endocrine.ac.ir
  • نشانی اینترنتی:http://endocrine.ac.ir