عضویت در سایت
 • عنوان برنامه:صدوششمين سمپوزيوم؛ چاقي در نوجوانان
 • نوع برنامه : سمپوزیوم
 • تاریخ شروع : 1391/07/13
 • تاریخ پایان : 1391/07/13
 • دبیر برنامه : دکتر پريسا اميري، دکتر اميري، دکتر برزين، دکتر خلج، دکتر سرخيل، دکتر نيرومند، خانم بهادران
 • محل برگزاری : http://endocrine.ac.ir
 • پست الکترونیک : symposia@endocrine.ac.ir
 • نشانی اینترنتی : https://endocrine.ac.ir
اطلاعات
 • صدوششمين سمپوزيوم؛ چاقي در نوجوانان
  • عنوان برنامه :صدوششمين سمپوزيوم؛ چاقي در نوجوانان
  • نوع برنامه:سمپوزیوم
  • تاریخ شروع:1391/07/13
  • تاریخ پایان :1391/07/13
  • دبیر برنامه:دکتر پريسا اميري، دکتر اميري، دکتر برزين، دکتر خلج، دکتر سرخيل، دکتر نيرومند، خانم بهادران
  • محل برگزاری:http://endocrine.ac.ir
  • پست الکترونیک:symposia@endocrine.ac.ir
  • نشانی اینترنتی:http://endocrine.ac.ir