عضویت در سایت
 • عنوان برنامه:صدوپانزدهمين سمپوزيومتومورهاي نوروآندوکرين
 • نوع برنامه : سمپوزیوم
 • تاریخ شروع : 1392/11/17
 • تاریخ پایان : 1392/11/17
 • دبیر برنامه : دکتر شهرام علمداري
 • محل برگزاری : http://endocrine.ac.ir
 • پست الکترونیک : symposia@endocrine.ac.ir
 • نشانی اینترنتی : https://endocrine.ac.ir
اطلاعات
 • صدوپانزدهمين سمپوزيومتومورهاي نوروآندوکرين
  • عنوان برنامه :صدوپانزدهمين سمپوزيومتومورهاي نوروآندوکرين
  • نوع برنامه:سمپوزیوم
  • تاریخ شروع:1392/11/17
  • تاریخ پایان :1392/11/17
  • دبیر برنامه:دکتر شهرام علمداري
  • محل برگزاری:http://endocrine.ac.ir
  • پست الکترونیک:symposia@endocrine.ac.ir
  • نشانی اینترنتی:http://endocrine.ac.ir