عضویت در سایت
 • عنوان برنامه:مراقبت از دیابت و عوارض آن سومین دوره بازآموزی منطقه‌ای
 • نوع برنامه : کنگره
 • تاریخ شروع : 1398/04/02
 • تاریخ پایان : 1398/04/04
 • دبیر برنامه : دکتر فریدون عزیزی، دکتر اسداله رجب، دکتر امیر بهرامی
 • محل برگزاری : endocrine.ac.ir
 • پست الکترونیک : symposia@endocrine.ac.ir
 • نشانی اینترنتی : https://endocrine.ac.ir
اطلاعات
 • مراقبت از دیابت و عوارض آن سومین دوره بازآموزی منطقه‌ای
  • عنوان برنامه :مراقبت از دیابت و عوارض آن سومین دوره بازآموزی منطقه‌ای
  • نوع برنامه:کنگره
  • تاریخ شروع:1398/04/02
  • تاریخ پایان :1398/04/04
  • دبیر برنامه:دکتر فریدون عزیزی، دکتر اسداله رجب، دکتر امیر بهرامی
  • محل برگزاری:endocrine.ac.ir
  • پست الکترونیک:symposia@endocrine.ac.ir
  • نشانی اینترنتی:http://endocrine.ac.ir