عضویت در سایت
 • عنوان برنامه:نود و ششمين سمپوزيوم انسولين درماني
 • نوع برنامه : سمپوزیوم
 • تاریخ شروع : 1390/04/02
 • تاریخ پایان : 1390/04/02
 • دبیر برنامه : دکتر حدائق
 • محل برگزاری : http://endocrine.ac.ir
 • پست الکترونیک : symposia@endocrine.ac.ir
 • نشانی اینترنتی : https://endocrine.ac.ir
اطلاعات
 • نود و ششمين سمپوزيوم انسولين درماني
  • عنوان برنامه :نود و ششمين سمپوزيوم انسولين درماني
  • نوع برنامه:سمپوزیوم
  • تاریخ شروع:1390/04/02
  • تاریخ پایان :1390/04/02
  • دبیر برنامه:دکتر حدائق
  • محل برگزاری:http://endocrine.ac.ir
  • پست الکترونیک:symposia@endocrine.ac.ir
  • نشانی اینترنتی:http://endocrine.ac.ir