عضویت در سایت
 • عنوان برنامه:نکات کاربردي در مديريت ديابت
 • نوع برنامه : سمپوزیوم
 • تاریخ شروع : 1396/05/26
 • تاریخ پایان : 1396/05/26
 • دبیر برنامه : دكتر مجيد ولي زاده
 • محل برگزاری : endocrine.ac.ir
 • پست الکترونیک : symposia@endocrine.ac.ir
 • نشانی اینترنتی : https://endocrine.ac.ir
اطلاعات
 • نکات کاربردي در مديريت ديابت
  • عنوان برنامه :نکات کاربردي در مديريت ديابت
  • نوع برنامه:سمپوزیوم
  • تاریخ شروع:1396/05/26
  • تاریخ پایان :1396/05/26
  • دبیر برنامه:دكتر مجيد ولي زاده
  • محل برگزاری:endocrine.ac.ir
  • پست الکترونیک:symposia@endocrine.ac.ir
  • نشانی اینترنتی:http://endocrine.ac.ir