عضویت در سایت
 • عنوان برنامه:2013 AHAACCTOS Guideline for the Management of Overweight and Obesity in Adults
 • نوع برنامه : کنفرانس های هفتگی
 • تاریخ شروع : 1393/03/26
 • تاریخ پایان : 1393/03/26
 • دبیر برنامه : DR Rezaei
 • محل برگزاری : endocrine.ac.ir
 • پست الکترونیک : symposia@endocrine.ac.ir
 • نشانی اینترنتی : https://endocrine.ac.ir
اطلاعات
 • 2013 AHAACCTOS Guideline for the Management of Overweight and Obesity in Adults
  • عنوان برنامه :2013 AHAACCTOS Guideline for the Management of Overweight and Obesity in Adults
  • نوع برنامه:کنفرانس های هفتگی
  • تاریخ شروع:1393/03/26
  • تاریخ پایان :1393/03/26
  • دبیر برنامه:DR Rezaei
  • محل برگزاری:endocrine.ac.ir
  • پست الکترونیک:symposia@endocrine.ac.ir
  • نشانی اینترنتی:http://endocrine.ac.ir