عضویت در سایت
 • عنوان برنامه:2021 Variants of papillary thyroid carcinoma and poorly differentiated thyroid carcinoma
 • نوع برنامه : کنفرانس های هفتگی
 • تاریخ شروع : 1400/04/28
 • تاریخ پایان : 1400/04/28
 • دبیر برنامه :
 • محل برگزاری : endocrine.ac.ir
 • پست الکترونیک : symposia@endocrine.ac.ir
 • نشانی اینترنتی : https://endocrine.ac.ir
اطلاعات
 • 2021 Variants of papillary thyroid carcinoma and poorly differentiated thyroid carcinoma
  • عنوان برنامه :2021 Variants of papillary thyroid carcinoma and poorly differentiated thyroid carcinoma
  • نوع برنامه:کنفرانس های هفتگی
  • تاریخ شروع:1400/04/28
  • تاریخ پایان :1400/04/28
  • دبیر برنامه:
  • محل برگزاری:endocrine.ac.ir
  • پست الکترونیک:symposia@endocrine.ac.ir
  • نشانی اینترنتی:http://endocrine.ac.ir