عضویت در سایت
 • عنوان برنامه:ADA2019
 • نوع برنامه : کنفرانس های هفتگی
 • تاریخ شروع : 1397/10/10
 • تاریخ پایان : 1397/10/10
 • دبیر برنامه :
 • محل برگزاری : http://endocrine.ac.ir
 • پست الکترونیک : symposia@endocrine.ac.ir
 • نشانی اینترنتی : https://endocrine.ac.ir
اطلاعات
 • ADA2019
  • عنوان برنامه :ADA2019
  • نوع برنامه:کنفرانس های هفتگی
  • تاریخ شروع:1397/10/10
  • تاریخ پایان :1397/10/10
  • دبیر برنامه:
  • محل برگزاری:http://endocrine.ac.ir
  • پست الکترونیک:symposia@endocrine.ac.ir
  • نشانی اینترنتی:http://endocrine.ac.ir