عضویت در سایت
 • عنوان برنامه:Adverse Health Consequences of Performance-Enhancing Drugs: An Endocrine Society Scientific Statement
 • نوع برنامه : کنفرانس های هفتگی
 • تاریخ شروع : 1393/07/14
 • تاریخ پایان : 1393/07/14
 • دبیر برنامه : DR Saeidian
 • محل برگزاری : endocrine.ac.ir
 • پست الکترونیک : symposia@endocrine.ac.ir
 • نشانی اینترنتی : https://endocrine.ac.ir
اطلاعات
 • Adverse Health Consequences of Performance-Enhancing Drugs: An Endocrine Society Scientific Statement
  • عنوان برنامه :Adverse Health Consequences of Performance-Enhancing Drugs: An Endocrine Society Scientific Statement
  • نوع برنامه:کنفرانس های هفتگی
  • تاریخ شروع:1393/07/14
  • تاریخ پایان :1393/07/14
  • دبیر برنامه:DR Saeidian
  • محل برگزاری:endocrine.ac.ir
  • پست الکترونیک:symposia@endocrine.ac.ir
  • نشانی اینترنتی:http://endocrine.ac.ir