عضویت در سایت
 • عنوان برنامه:Algorithm for the management of patients of osteoporotic fractures
 • نوع برنامه : کنفرانس های هفتگی
 • تاریخ شروع : 1398/10/21
 • تاریخ پایان : 1398/10/21
 • دبیر برنامه : Dr. Roya Alaei
 • محل برگزاری : endocrine.ac.ir
 • پست الکترونیک : symposia@endocrine.ac.ir
 • نشانی اینترنتی : https://endocrine.ac.ir
اطلاعات
 • Algorithm for the management of patients of osteoporotic fractures
  • عنوان برنامه :Algorithm for the management of patients of osteoporotic fractures
  • نوع برنامه:کنفرانس های هفتگی
  • تاریخ شروع:1398/10/21
  • تاریخ پایان :1398/10/21
  • دبیر برنامه:Dr. Roya Alaei
  • محل برگزاری:endocrine.ac.ir
  • پست الکترونیک:symposia@endocrine.ac.ir
  • نشانی اینترنتی:http://endocrine.ac.ir