عضویت در سایت
 • عنوان برنامه:Case 10 July
 • نوع برنامه : Grand Round
 • تاریخ شروع : 1402/04/19
 • تاریخ پایان : 1402/04/19
 • دبیر برنامه : Dr. Nafise Hassanloo
 • محل برگزاری : endocrine.ac.ir
 • پست الکترونیک : symposia@endocrine.ac.ir
 • نشانی اینترنتی : https://endocrine.ac.ir
اطلاعات
 • Case 10 July
  • عنوان برنامه :Case 10 July
  • نوع برنامه:Grand Round
  • تاریخ شروع:1402/04/19
  • تاریخ پایان :1402/04/19
  • دبیر برنامه:Dr. Nafise Hassanloo
  • محل برگزاری:endocrine.ac.ir
  • پست الکترونیک:symposia@endocrine.ac.ir
  • نشانی اینترنتی:http://endocrine.ac.ir