عضویت در سایت
 • عنوان برنامه:Case 17 July
 • نوع برنامه : Grand Round
 • تاریخ شروع : 1402/04/26
 • تاریخ پایان : 1402/04/26
 • دبیر برنامه : ELAHE RASHIDI,MD
 • محل برگزاری : endocrine.ac.ir
 • پست الکترونیک : symposia@endocrine.ac.ir
 • نشانی اینترنتی : https://endocrine.ac.ir
اطلاعات
 • Case 17 July
  • عنوان برنامه :Case 17 July
  • نوع برنامه:Grand Round
  • تاریخ شروع:1402/04/26
  • تاریخ پایان :1402/04/26
  • دبیر برنامه:ELAHE RASHIDI,MD
  • محل برگزاری:endocrine.ac.ir
  • پست الکترونیک:symposia@endocrine.ac.ir
  • نشانی اینترنتی:http://endocrine.ac.ir