عضویت در سایت
 • عنوان برنامه:Case 5 October
 • نوع برنامه : Grand Round
 • تاریخ شروع : 1399/07/14
 • تاریخ پایان : 1399/07/14
 • دبیر برنامه :
 • محل برگزاری : https://endocrine.ac.ir/
 • پست الکترونیک : symposia@endocrine.ac.ir
 • نشانی اینترنتی : https://endocrine.ac.ir
اطلاعات
 • Case 5 October
  • عنوان برنامه :Case 5 October
  • نوع برنامه:Grand Round
  • تاریخ شروع:1399/07/14
  • تاریخ پایان :1399/07/14
  • دبیر برنامه:
  • محل برگزاری:https://endocrine.ac.ir/
  • پست الکترونیک:symposia@endocrine.ac.ir
  • نشانی اینترنتی:http://endocrine.ac.ir