عضویت در سایت
 • عنوان برنامه:Central diabetes insipidus
 • نوع برنامه : کنفرانس های هفتگی
 • تاریخ شروع : 1395/05/25
 • تاریخ پایان : 1395/05/25
 • دبیر برنامه : Dr. Kabootari
 • محل برگزاری : endocrine.ac.ir
 • پست الکترونیک : symposia@endocrine.ac.ir
 • نشانی اینترنتی : https://endocrine.ac.ir
اطلاعات
 • Central diabetes insipidus
  • عنوان برنامه :Central diabetes insipidus
  • نوع برنامه:کنفرانس های هفتگی
  • تاریخ شروع:1395/05/25
  • تاریخ پایان :1395/05/25
  • دبیر برنامه:Dr. Kabootari
  • محل برگزاری:endocrine.ac.ir
  • پست الکترونیک:symposia@endocrine.ac.ir
  • نشانی اینترنتی:http://endocrine.ac.ir