عضویت در سایت
 • عنوان برنامه:Conference Graves orbitopathy by case 2021
 • نوع برنامه : کنفرانس های هفتگی
 • تاریخ شروع : 1400/09/08
 • تاریخ پایان : 1400/09/08
 • دبیر برنامه : Dr Atoosa Larijani
 • محل برگزاری : https://endocrine.ac.ir/
 • پست الکترونیک : symposia@endocrine.ac.ir
 • نشانی اینترنتی : https://endocrine.ac.ir
اطلاعات
 • Conference Graves orbitopathy by case 2021
  • عنوان برنامه :Conference Graves orbitopathy by case 2021
  • نوع برنامه:کنفرانس های هفتگی
  • تاریخ شروع:1400/09/08
  • تاریخ پایان :1400/09/08
  • دبیر برنامه:Dr Atoosa Larijani
  • محل برگزاری:https://endocrine.ac.ir/
  • پست الکترونیک:symposia@endocrine.ac.ir
  • نشانی اینترنتی:http://endocrine.ac.ir