عضویت در سایت
 • عنوان برنامه:Conference Preoperative Evaluation Management of Endocrine Disorders
 • نوع برنامه : کنفرانس های هفتگی
 • تاریخ شروع : 1400/03/03
 • تاریخ پایان : 1400/03/03
 • دبیر برنامه :
 • محل برگزاری : endocrine.ac.ir
 • پست الکترونیک : symposia@endocrine.ac.ir
 • نشانی اینترنتی : https://endocrine.ac.ir
اطلاعات
 • Conference Preoperative Evaluation Management of Endocrine Disorders
  • عنوان برنامه :Conference Preoperative Evaluation Management of Endocrine Disorders
  • نوع برنامه:کنفرانس های هفتگی
  • تاریخ شروع:1400/03/03
  • تاریخ پایان :1400/03/03
  • دبیر برنامه:
  • محل برگزاری:endocrine.ac.ir
  • پست الکترونیک:symposia@endocrine.ac.ir
  • نشانی اینترنتی:http://endocrine.ac.ir