عضویت در سایت
 • عنوان برنامه:Diabetic Nephropathy
 • نوع برنامه : کنفرانس های هفتگی
 • تاریخ شروع : 1396/05/02
 • تاریخ پایان : 1396/05/02
 • دبیر برنامه : Dr. Jafary Nodushan
 • محل برگزاری : endocrine.ac.ir
 • پست الکترونیک : symposia@endocrine.ac.ir
 • نشانی اینترنتی : https://endocrine.ac.ir
اطلاعات
 • Diabetic Nephropathy
  • عنوان برنامه :Diabetic Nephropathy
  • نوع برنامه:کنفرانس های هفتگی
  • تاریخ شروع:1396/05/02
  • تاریخ پایان :1396/05/02
  • دبیر برنامه:Dr. Jafary Nodushan
  • محل برگزاری:endocrine.ac.ir
  • پست الکترونیک:symposia@endocrine.ac.ir
  • نشانی اینترنتی:http://endocrine.ac.ir